Privacyverklaring

Algemeen

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-11-2021.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Mondhygienistenpraktijk Soesterberg
Germaine van de Wouw
Kvk 32161581
Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 A
3769 BG Soesterberg
tel. 0346-350585
info@frissemond.com

Mondhygienistenpraktijk Soesterberg verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Mondhygienistenpraktijk Soesterberg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Inhoud van communicatie

Doeleinden

Mondhygienistenpraktijk Soesterberg verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Mondhygienistenpraktijk Soesterberg hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat
afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Mondhygienistenpraktijk Soesterberg persoonsgegevens uitwisselen. Mondhygienistenpraktijk Soesterberg kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Mondhygienistenpraktijk Soesterberg aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Mondhygienistenpraktijk Soesterberg zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Mondhygienistenpraktijk Soesterberg zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Mondhygienistenpraktijk Soesterberg zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. In die wet is bepaald dat de zorgverlener het medisch dossier in principe 20 jaar moet bewaren. Voor bedrijven en zelfstandigen geldt wel een wettelijke bewaarplicht van 7 tot 10 jaar inzake financiele gegevens omtrent de administratie.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Mondhygienistenpraktijk Soesterberg passende beveiligingsmaatregelen genomen.

  • De identiteit van gebruikers wordt vastgesteld op basis van tweefactorauthenticatie.
  • Er is een toegangscontrolebeleid voor het verlenen van toegang tot informatie.
  • Er worden logbestanden gemaakt om achteraf onweerlegbaar vast te stellen welke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden op een patiëntdossier.
  • De logbestanden worden regelmatig gecontroleerd op indicaties van onrechtmatige toegang of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens.
  • Medewerkers worden bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw geanomiseerd IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om Mondhygienistenpraktijk Soesterberg een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Mondhygienistenpraktijk Soesterberg verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Mondhygienistenpraktijk Soesterberg
Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 A
3769 BG Soestereberg
0346-350585
info@frissemond.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mondhygienistenpraktijk Soesterberg, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-11-2021.
Mondhygienistenpraktijk Soesterberg kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.